Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – LEGAL – DISCLAIMER WEBSITE

1. Voorafgaandelijk

De dienstverlening en deze website behoren toe aan:

BLUEBARN

Bluebarn verleent geautomatiseerde email-verspreidingsdiensten aan ondernemingen. De klant erkent dat hij of zij bij het plaatsen van een bestelling handelt als of in naam van een onderneming, en de diensten van Bluebarn ook zal gebruiken in functie van de handelsactiviteit of ondernemingsactiviteit.

Alle bestellingen en het gebruik van de website is onderworpen aan de algemene voorwaarden en disclaimer van Bluebarn.

Bluebarn behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe, aangepaste algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe bestellingen die worden geplaatst na aanpassing van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kan u hier of via de website afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Door het plaatsen van een bestelling via de website, dan wel op enige andere wijze, bv. via email en/of fax, erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

2. Prijzen en betaling

Alle prijzen vermeld op de website, in brochures, reclamefolders etc. zijn steeds in EURO en exclusief 21% BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen vermeld op de website, de enige juiste prijzen, onder voorbehoud van materiële vergissing, wijziging en/of evidente schrijffouten.

Alle bestellingen zijn op voorhand betaalbaar. Elke dienstverlening wordt opgeschort tot integrale betaling door de klant. Gebrek aan betaling doet geen afbreuk aan de rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst.

De duur van de dienstverlening bedraagt minimum één maand of één jaar, afhankelijk van de gekozen formule. Behoudens opzegging uiterlijk één week (ingeval van maandabonnement), of één maand (ingeval van jaarabonnement) voor het verstrijken van de contractsduur, wordt de overeenkomst telkens opnieuw verlengd met dezelfde periode als de initiële contractsduur.

De klant heeft de mogelijkheid om op uitdrukkelijk verzoek éénmaal te genieten van een 30 dagen proefversie. Na het verstrijken van deze proefperiode komt de dienstverlening automatisch te vervallen, tenzij de klant op dat ogenblik heeft ingetekend op één van de andere abonnementsformules.

Elke begonnen periode van het contract maakt het volledige bedrag van de contractduur integraal opeisbaar, zonder enig recht op teruggave bij voortijdige opzegging. Elke opzegging die lopende de contractduur wordt verricht tot uiterlijk één week respectievelijk één maand voor het verstrijken, heeft slechts uitwerking bij het verstrijken van de normale contractsduur.

Er is geen enkele teruggave van abonnementsgeld mogelijk, tenzij de klant kan aantonen dat er een foutieve tekortkoming is in hoofde van Bluebarn, waarvoor Bluebarn overeenkomstig deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gesteld.

3. Bestellingen en klachten

Alle bestellingen gebeuren hetzij online, hetzij op verzoek van de klant, zelfs mondeling, waarbij in dit geval de setup wordt verzorgd door de helpdesk van Bluebarn. Alle bestellingen worden naderhand bevestigd per email of via een andere schriftelijke drager, en vormen het bewijs van het bestaan van een overeenkomst.

Klachten inzake de werking dienen uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na de start van de overeenkomst te worden gemeld.

4. Verplichtingen van de klant

Het is de klant verboden om de diensten van Bluebarn te gebruiken om:

- ongevraagde emails of spam-mail te zenden, zonder enige toestemming van de betrokkene, o.m. (doch niet beperkend) ingevolge aangekocht of verzamelde e-mail adreslijsten

- emails te verzenden met als kenmerk kwetsend, aanzetten tot racisme of haat, aanzetten tot misbruik, denigrerend, bedreigend of op enigerlei wijze van aard kunnen zijn om de persoonlijkheidsrechten van een individu of groep van individuen te schenden

- emails te verzenden die virussen, malware enz. zouden bevatten

- emails te verzenden die zelf, of waarvan de inhoud ervan, een schending uitmaken op het intellectueel eigendomsrecht van derden, en die zonder toestemming van de betrokken eigenaar gebruikt zouden worden

- emails te verzenden die aanzetten tot het verrichten van illegale activiteiten, of die zelf illegale activiteiten inhouden

- emails te verzenden met zeer expliciet pornografisch materieel, of enige andere verwerpelijke inhoud, die globaal kan beschouwd worden als een schending van de wet, de openbare orde en/of de goede zeden

De klant is verder verplicht, en verleent aan Bluebarn het recht hiertoe, om elke verzonden email onderaan te voorzien van een korte verwijzing naar het gebruik van Bluebarn voor de verzending van de email, met daarbij een verwijzing naar de website van Bluebarn.

Verder is de klant verplicht om aan elke geadresseerde van de verzonden emails de mogelijkheid te bieden om zich uit te schrijven op de mailinglist, hen te voorzien van de nodige informatie inzake de mogelijkheid tot uitschrijving, alsook elke verzoek tot uitschrijving correct en op korte termijn te behandelen.

Bluebarn behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of de lopende overeenkomst of dienstverlening stop te zetten ingeval van vermoeden van fraude, kwade trouw, of enige andere schending door de klant van zijn verplichtingen, waaronder o.m. deze vermeldt in dit artikel, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

5. Aansprakelijkheid

De dienstverlening, en bijgevolg ook de mogelijke aansprakelijkheid van Bluebarn, beperkt zich tot de dienstverlening zoals beschreven op de website, t.w. tot de functionaliteit inzake emailverzending, zonder meer. Bluebarn levert enkel de softwarematige technologie, maar kan op geen enkele wijze gehouden zijn tot het bereiken van een bepaald resultaat of een door de klant beoogd doel, noch kan Bluebarn worden aangesproken voor enige disfuncitonaliteit of incompatibiliteit, in welke zin dan ook. De dienstverlening van Bluebarn staat "op zich", en reikt ook niet verder dan deze dienstverlening zelf.

De aansprakelijkheid van Bluebarn is dan ook strikt beperkt tot haar dienstverlening, en geldt enkel in geval van opzet, bedrog of grove fout. Bovendien is de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Bluebarn steeds beperkt tot maximum het bedrag gelijk aan de prijs voor de dienstverlening van één jaar. Bluebarn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals, doch niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, inkomstenverlies, verlies van een kans enz.

In alle geval is de klant gehouden Bluebarn integraal te vrijwaren, zelfs na het verstrijken van de contractduur, voor elke vordering die jegens haar zou worden ingesteld door een derde ingevolge foutief, oneigenlijk of onjuist gebruik door de klant.

Bluebarn is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevallen van overmacht, t.w. situaties die het haar erg moeilijk zoniet onmogelijk maken de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar brand, oorlog, wateroverlast, explosies, elektriciteitspanne, hacking enz.

6. Varia

Deze overeenkomst valt onder toepassing van het Belgisch recht, met uitsluiting van welke andere nationale en internationale wetgeving dan ook. Ingeval van geschil zijn enkel de Rechtbanken bevoegd van de zetel van Bluebarn.

Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig zou worden verklaard of ongeldig zou zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldingskracht van de andere voorwaarden.

7. Intellectuele eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarin en daarop opgenomen informatie bij Bluebarn, en vallen zij onder de daaromtrent toepasselijke wetgeving.

8. Disclaimer gebruik website

Deze website is eigendom van Bluebarn. Door de toegang tot de website en het gebruik ervan, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden en beschermingsrechten zoals die hier werden beschreven.

Voor zover van toepassing, hecht Bluebarn belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en verbindt er zich toe om naar best vermogen de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen middels juridische en technische voorzorgen. Het betreft evenwel slechts een inspanningsverbintenis.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker een recht op mededeling, inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens, dit middels schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bluebarn, voorzien van een kopie van uw identiteitskaart. Op dezelfde wijze kan de gebruiker zich desgevallend ook verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens.

Bij een bezoek aan de website van Bluebarn kunnen er 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze 'cookies' zijn er in eerste instantie op gericht om het gebruiksgemak van de website te verhogen in functie van uw persoonlijke voorkeuren. Via deze cookies worden tevens gegevens verzameld m.b.t. bezoekersstatistieken. Wanneer u de website van Bluebarn bezoekt, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensverzameling.

Het is mogelijk dat uw internetbrowser het gebruik van 'cookies' verhindert, waardoor u een waarschuwing ontvangt telkenmale een 'cookie' achtergelaten wordt. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser zelf. Cookies kunnen naderhand door de gebruiker ook steeds worden verwijderd van de harde schijf.

De informatie op de website is algemeen van aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dan ook op geen enkele wijze enige bindende overeenkomst of verbintenis van welke aard dan ook tot stand brengen, met uitzondering van hetgeen hierboven werd uiteengezet. Indien de informatie onjuist of onvolledig zou zijn, zal Bluebarn deze zo vlug mogelijk aanpassen, doch zonder dat dit de gebruiker enig recht zou verlenen ten overstaan van Bluebarn.

Bluebarn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die te wijten zou zijn aan het gebruik, het functioneren of het disfunctioneren van de website, noch voor de op de website vermeldde logo's, teksten enz. Bovendien kan de inhoud van de website ten allen tijde zonder aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Bluebarn kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge het gebruik of de inhoud van websites waarnaar door de website van Bluebarn verwezen wordt.

Hoogstraten, 4 april 2016